Tel. (22) 226 77 00

Kom. 512-616-673

ul. Zwoleńska 127, Warszawa

Naltrexone

Naltrexone jest blokerem receptorów opioidowych, stosowanym w terapii odwykowej uzależnień od opioidów. Naltrexone, znane również pod nazwami Naltrexon, Naltrekson, Nalorex, używany jest w terapii osób uzależnionych od opiatów (heroina, opium), w niektórych przypadkach do leczenia alkoholizmu oraz lekomanii.

Naltrexone-Implant

Zastosowanie naltrexone

Przeprowadzane zabiegi implantacji Naltrexone-Nalorexu przez SONO MED, skierowane są do grupy pacjentów uzależnionych od:

  • heroiny,
  • opiatów,
  • leków,
  • opium,
  • oraz w szczególnych przypadkach od alkoholu.

Decyzja o zastosowaniu terapii naltrexonowej jest podejmowana w oparciu o indywidualne potrzeby i specyfikę uzależnienia Pacjenta.

Sposób działania naltrexone

Pacjentom uzależnionym od alkoholu Naltrexone-Nalorex podnosi nastrój, powodując również brak chęci sięgnięcia po alkohol. Naltrexone nie powoduje strachu przed spożyciem alkoholu, lecz znacząco osłabia taką potrzebę. Szczególnie skuteczny jest w terapii osób u których po spożyciu występują niekontrolowane wybuchy euforii.

Wszczepienie Naltrexone–Nalorexu przeprowadzane jest w znieczuleniu miejscowym, w ramię, podbrzusze lub pomiędzy łopatkami na odcinku krzyżowym kręgosłupa. Okres działania wszczepionego naltreksonu wynosi do stu dni od daty implantacji.

SONO MED przeprowadza również zabiegi odtrucia (detox – detoksykacja), świadczymy je ambulatoryjnie lub w domu pacjenta. Zabieg detoksu może być konieczny w celu oczyszczenia organizmu pacjenta z substancji psychoaktywnych przed wszyciem naltrexone.

Skuteczność Naltrexone

Chorzy zdecydowania na implantację Naltrexonu są zazwyczaj silnie zmotywowani do pozbycia nałogu, są zmęczeni uzależnieniem.
Wśród leczonych Naltrexone, obserwujemy szybką poprawę zdrowia, zarówno somatyczną, jak i duchową. Osiągają oni liczne sukcesy w sferze rodzinnej, zawodowej, społecznej. Ukierunkowują energię i środki  na osiąganie zadowolenia życiowego, wcześniej marnowaną na konsumpcję i zdobywanie narkotyków.

Więcej o naltrexone

Osobom zainteresowanym tematyką leczenia przy użyciu naltrexonu polecamy następujące strony:

Dodatkowych informacji o terapii naltrexonowej udzielamy także telefonicznie oraz drogą e-mailową.

Zobowiązania pacjenta przy leczeniu naltrexone

naltrexone-tabletkiPacjent przez cały okres leczenia Naltreksone zobowiązuje się przestrzegać abstynencji od narkotyków i wymienionych lekarstw: Heroina, Opium, Morfina, Codeina oraz Tramalu, Metadonu, Dolarganu, Dolcontralu, Pentazocyny, Buprenorfiny, Nalbufiny, Fentanylu, ponieważ wszystkie substancje zawierające opiaty zagrażają zdrowiu i życiu Chorego.  Pacjent zobowiązany jest poinformować wszystkich udzielających mu pomocy medycznej o zaimplantowanym Naltrexone.

Działanie Naltrexone – Nalorexu skutecznie ułatwia wyjście z nałogu. Chorym uzależnionym od narkotyków (opiaty, heroina), Naltrexone wyraźnie poprawia samopoczucie, jednocześnie należy zwrócić uwagę na nieuchronność zagrożeń i powikłań płynących z  połączenia leku z narkotykami-opiatami.

Oświadczenie pacjenta

Pacjent wypełnia oświadczenie o zgodzie na zabieg wszycia naltrexone w poniższej treści.

Choremu: …………………………………………………………………………………………
zamieszkałemu ………………………………………………………………………………….
Chory oświadcza że przez …..… dni poprzedzających zabieg nie przyjmował opiatów.

Za zgodą i na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego Pacjenta implantowano podskórnie Naltrexone w dawce …. mg , w dniu ……….

Działanie do 100 dni od daty wszczepienia.

Istnieje bezwzględny zakaz przyjmowania opiatów (Heroina, Opium, Morfina, Codeina) oraz Tramalu, Metadonu, Dolarganu, Dolcontralu, Pentazocyny, Buprenorfiny, Nalbufiny, Fentanylu ze względu na ryzyko powikłań ze śmiercią włącznie.

Wszystkie substancje zawierające opiaty zagrażają zdrowiu i życiu Chorego. Chory zobowiązany jest poinformować wszystkich udzielających mu pomocy medycznej o zaimplantowanym Naltrexone.

W pełni akceptuję treść niniejszego zaświadczenia całkowitą odpowiedzialność za przebieg leczenia, odbywającego się wyłącznie za moją wolą ………………………………………